Інженерна механіка

Вступ. Завдання дисципліни
Матерія і рух. Матеріальна точка. Абсолютно тверде тіло
Рівновага. Сила, її визначення, одиниці виміру. Система сил. Аксіоми статики. В'язі і реакції в’язів
Плоска система збіжних сил
Визначення зусиль у стержнях плоскої системи збіжних сил
Пара сил
Момент сили відносно точки
Плоска система сил
Визначення опорних реакцій балки
Умова рівноваги просторової системи збіжних сил
Момент сили відносно осі. Умова рівноваги довільно розміщених сил у просторі
Центр ваги. Геометричні характеристики плоских перерізів
Визначення положення центра ваги плоских фігур
Предмет кінематики. Основні поняття кінематики
Способи завдання руху точки. Швидкість і прискорення точки
Поступальний рух твердого тіла
Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі, рівняння руху
Складний рух точки
Плоско паралельний рух твердого тіла
Розкладання плоско паралельного руху на поступальний та обертальний
Вступ до динаміки
Поняття про вільну та невільну точки. Поняття про силу інерції
Сили інерції під час прямолінійного та криволінійного рухів матеріальної точки
Робота сталої сили під час прямолінійного руху
Потужність. Поняття про механічний коефіцієнт корисної дії
Імпульс сили, кількість руху матеріальної точки. Теорема про зміну кількості руху матеріальної точки
Кінетична енергія матеріальної точки. Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки
Елементи динаміки системи
Визначення кінематичних і динамічних параметрів рухомого тіла
Основні положення опору матеріалів
Внутрішні силові фактори поперечних перерізів бруса під час розтягу і стиску
Повздовжня, поперечна деформації. Закон Гука. Модуль повздовжньої пружності
Розрахунок на міцність бруса під час розтягу
Кручення
Розрахунки на міцність вала під час кручення
Основні поняття і визначення. Класифікація видів згину
Внутрішні силові фактори під час прямого згину. Епюри згинальних моментів
Розрахунок на міцність під час згину
Складне навантаження бруса. Еквівалентні напружені стани та еквівалентні напруження
Теорії міцності
Стійкість стиснутих стержнів
Визначення критичної сили стержня
Деталі машин основні поняття і визначення
Призначення з’єднань, класифікація, порівняльне оцінювання
Рознімні з’єднання: різьбові, шпонкові, шліцьові. Не рознімні з’єднання: заклепкові, зварні
Розрахунки рознімних і не рознімних з’єднань на міцність
Гвинт, механізми для передачі руху
Поняття про розрахунок гвинтів і гайок. Рейково-зубчасті механізми
Класифікація передач та їх призначення
Редуктори
Кінематичний і геометричний розрахунок передачі обертального руху
Класифікація, призначення, конструкції, матеріали осей та валів
Опори ковзання і кочення, порівняльне оцінювання. Будова та класифікація підшипників кочення
Муфти

Немає коментарів:

Дописати коментар

Навчальні посібники

Машини та обладнання для тваринництва. Том 1 І.Г. Бойко Взаємозамінність, метрологія, стандартизація. Конспект лекцій А.П. Мартинов Взаєм...